Neem contact op
Image

Privacybeleid

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelaar Tactiel Stimulering, een cliëntendossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst). Uw dossier bevat, naast een aantal persoonlijke gegevens, aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de behandelingen.
Tevens worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
· zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens;
· er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
De gegevens uit uw dossier kunnen tevens voor de volgende doelen gebruikt worden:
· om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming;
· voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid;
· voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing;
· een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de WBGO wordt vereist, 20 jaar bewaard, mits u zelf om vernietiging van uw dossier heeft gevraagd.

“Als ik hier kon blijven liggen, dan was het de ultieme ontspanning voor mij geweest en was ik vast in slaap gevallen.”

P. Prins